Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: http://www.lugo24.pl/ w ramach działalności gospodarczej pod nazwą: " FHU LUGO Łukasz Goj

" adres: Wielka Stawowa 27b/85, 41-400 Mysłowice NIP: 2220710029 wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl).

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: http://www.lugo24.pl/ zwany dalej: www.lugo24.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.lugo24.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.lugo24.pl lub też sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.lugo24.pl zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.lugo24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

2. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. www.lugo24.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową http://www.lugo24.pl/

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie http://www.lugo24.pl/, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.lugo24.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych www.lugo24.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego www.lugo24.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem www.lugo24.pl.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Stany w hurtowni są podane orientacyjnie i podlegają ciągłym rotacjom magazynowym. Dlatego nie możemy zagwarantować, że wybrany towar będzie dostępny do sprzedaży.

3. Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu www.lugo24.pl są cenami brutto (tzn. zawierają podatek vat) wyrażone są w złotych polskich.

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu www. lugo24.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

4. Dostawa

4.1. Zamówione produkty odbierane są osobiście przez kupującego bądź dostarczane przez sprzedającego pod wskazany adres.

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Klient m prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

        - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy:

        - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

        - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (LUGO Łukasz Goj, ul. Stawowa 27b/85, 41-400 Mysłowice, e-mail: lukaszgoj@o2.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.5. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się On na inne rozwiązanie.

5.6. Nieodebranie przez klienta przesyłki będzie skutkować obciążeniem klienta kosztami nadania wysyłki a także kosztami zwrotu. 

6. Reklamacje dotyczące towarów

6.1. www.lugo24.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

6.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email wskazany na stronie kontakt. 

www.lugo24.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1. www.lugo24.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

7.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić www.lugo24.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

7.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: www.lugo24.pl  ul. Stawowa 27b/85 41-400 Mysłowice , mailowo pod adres email wskazany na stronie kontakt lub przy użyciu formularza kontaktowego.

7.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

7.5. Lugo24.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8. Subskrypcja

8.1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub aktualnych promocjach. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8.2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub informując o tej decyzji sklep za pośrednictwem maila kontakt@lugo24.pl

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez www.lugo24.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie http://www.lugo24.pl/. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.