Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: F.H.U. LUGO Łukasz Goj z siedzibą przy ul. W. Stawowa 27b/85, 41-400 Mysłowice, NIP: 222-071-00-29

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o właściwe przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), a także polskiego Kodeksu cywilnego.

2. Udostępnianie przez Państwa danych osobowych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. Administrator przetwarza Państwa dane również w przypadku kontaktów telefonicznych, mailowych, składania zapytań w serwisie internetowym czy sieciach społecznościowych, jak również w przypadku, gdy zwracają się Państwo do naszego biura w sprawie zwrotu pieniędzy z tytułu nieprawidłowej płatności, wydania reszty czy innych kwestiach. Okres przechowywania danych w wypadku zapytań o charakterze doradczym, informacyjnym lub zapisu do newslettera firmowego: do czasu prośby osoby kontaktującej się o wymazanie jego danych i treści zapytań z bazy lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej. Okres przechowywania danych w wypadku zgłoszeń reklamacyjnych: do czasu rozstrzygnięcia procesu reklamacyjnego lub do zakończenia okresu trwania gwarancji zakupionego/reklamowanego produktu.

3. Dane osobowe przekazują nam Państwo składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe dotyczące kontaktu są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania.

4. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i osób przez nich wskazanych (w tym ich pracowników i współpracowników) następuje w celu zawarcia lub wykonania umowy bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. umożliwieniu komunikacji z kontrahentem i wykonywanie umowy z kontrahentem Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, numer PESEL, w niektórych przypadkach także dane dotyczące dokumentów: dowodu osobistego, paszportu. Udostępnianie danych osobowych, gdy umowa ma być zawarta z osobą fizyczną jest konieczne celem zawarcia lub realizacji umowy, w przypadku zaś osób, które reprezentują osobę prawną nie jest konieczne, lecz umożliwia kontakt. Okres przechowywania danych: okres obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem oraz okres niezbędny do umożliwienia realizacji przez strony roszczeń wynikających z takiej umowy, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.

5. Osoby uczestniczące w projektach marketingowych takich jak promocje lub konkursy zakupowe, przekazują swoje dane celem przetwarzania w ramach komunikacji z osobami uczestniczącymi w tych projektach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osoba zgłaszającą się, udzielenie niezbędnych informacji bądź zgoda osoby biorącej udział w konkursie. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę uczestniczącą. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. Okres przechowywania danych: do zakończenia procesu realizacji promocji lub konkursu lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.

6. Administrator ma prawo do zaangażowania administratorów danych do przetwarzania Państwa danych osobowych: przedsiębiorstwa powiązane, przedsiębiorstwa usługi komunikacji w czasie rzeczywistym w serwisie internetowym, przedsiębiorstwa świadczące usługi centrów danych, przedsiębiorstwa prowadzące analizy przeglądania ruchu w Internecie i świadczące takie usługi, przedsiębiorstwa świadczące usługi marketingowe, przedsiębiorstwa tworzące, udostępniające, obsługujące i rozwijające oprogramowanie, przedsiębiorstwa świadczące usługi infrastruktury informatycznej, dostawcy usług telekomunikacyjnych i inni dostawcy, którzy uzyskują dostęp do Państwa danych wyłącznie w ograniczonym, niezbędnym dla wyświadczenia usługi, zakresie. Państwa dane osobowe są przechowywane w realizacji naszego uzasadnionego interesu w gromadzeniu dowodów wyświadczonych usług i odbytego kontakt. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku wyrażenia woli skorzystania z usług świadczonych przez Administratora i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 RODO.

7. W przypadku, gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową przedsiębiorstwa, Administrator może przetwarzać adres IP użytkownika, dane sieci i miejsca, jeśli użytkownik takowe udostępnia. Dane są gromadzone z wykorzystaniem plików cookie i innych podobnych technologii na podstawie zgody użytkowników (więcej informacji o celach przetwarzania takich danych, metodach, terminach przechowywania danych odnajdą Państwo w naszej Polityce cookies).

8. Zwracamy Państwa uwagę na to, że podczas każdej Państwa wizyty na stronie internetowej firmy osoby trzecie mogą zbierać różne generowane podczas wizyty informacje techniczne (adres IP, pliki cookie, informacje techniczne Państwa przeglądarki, inne informacje związane z działaniem przeglądarki i przeglądaniem informacji serwisu).


Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez www.lugo24.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie http://www.lugo24.pl/.

Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.